รายงานผลการตรวจสอบกิจการครั้งที่4 ปี 2556

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการโดยคุณมณฑล แพทองได้เข้าทำการตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 โดยเข้าตรวจสอบตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ซึ่งมีผลการตรวจมีดังนี้
1.ผลการตรวจสอบด้านบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์ (จากการสุ่มตรวจ)
ตรวจสอบระบบทะเบียนสมาชิก ผลการตรวจสอบปกติ สามารถแจ้งจำนวนสมาชิกได้ถูกต้องครบถ้วน
ตรวจสอบทะเบียนหุ้น(สุ่มเลือก) ผลการตรวจสอบปกติ สามารถแจ้งจำนวนหุ้นของสมาชิกได้ถูกต้องครบถ้วน
2. ผลการตรวจสอบนับเิงินสด ณ เวลาเข้าตรวจ
พบว่ามีเงินสดเกินเก็บไม่เกินกว่าจำนวนที่ระเบียบของสหกรณ์ให้เก็บไว้ได้ ตรงตามยอดเงินสด
3.ผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากสมาชิก
พบว่าไม่มีการร้องเรียน
ข้อสังเกตุเพิ่มเติม
-พบว่าอาคารสหกรณ์อยู่ในระหว่างปรับปรุง และมีเสียงดังรบกวนการทำงานของ เจ้าหน้าที่สหกรณ์เป็นอย่างมาก
-พบว่าอุปกรณ์สำนักงาน อาทิเก้าอี้ทำงานชำรุดเกือบทั้งหมด เห็นสมควรให้มีการเปลี่ยนใหม่
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงผลการตรวจสอบ