รายงานผลการตรวจสอบ ครั้งที่ 2 ปี 2556

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้มอบหมายให้ นายนราชิต ภัทรกุลปรียา เข้าทำการตรวจสอบกิจการการดำเนินงานสหกรณ์ ตาทวาระโดยเข้าตรวจสอบ ในวันที่ 11 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.50 น. ซึ่งผลการตรวจสอบกิจการ(จากการสุ่มตรวจเอกสารในเดือน กุมภาพันธ์ 2556)มีดัีงนี้
ตรวจสอบใบสมุดประจำวัน/ยอดเงินสดคงเหลือ
ผลการตรวจสอบใบสมุดประจำวันเอกสารปกติ และยอดเงินสดคงเหลือพบว่าเก็บไว้ไม่เกินจำนวนที่ระเบียบของสหกรณ์ให้เก็บไว้ได้
การตรวจสอบยอดรวมบัญชีลูกหนี้/การจ่ายคืนค่าหุ้น
ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญถูกต้องครบถ้วน
การตรวจสอบการปฏิบัติงานในด้านต่างๆ
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมทั้งหมดปกติดี ไม่พบสิ่งบอกเหตุที่จะส่อไปในทางทุจริต
ข้อสังเกตุเพิ่มเติม
-ทุกคนมีความตั้งใจและกระตือรือล้นในการทำงานอย่างดี และให้ความร่วมมือใ้ห้ข้อมูลเอกสารต่างๆที่ผู้ตรวจสอบกิจการร้องขอมาเป็นอย่างดียิ่ง
-แฟ้มเอกสารต่างๆุ่ถ้ามีการจัดเก็บให้มีระเบียบมากกว่านี้จะดีมากในการหยิบมาใช้งาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงผลการตรวจสอบ