รายงานผลการตรวจสอบกิจการ ครั้งที่ 1 ปี2556

ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ประชุมและพิจารณา เพื่อเข้าตรวจสอบกิจการการดำเนินการของสหกรณ์ตามวาระโดยกำหนดเข้าตรวจสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้
1. ผลการตรวจสอบด้านการกู้ยืมเงิน(จากการสุ่มตรวจ)
1.1 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินสามัญ
ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
1.2 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินโครงการ
ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
1.3 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ,เพื่อการอืีนใด ฯณฯ
ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน
2. ผลการตรวจนับเงินสดและใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์
พบว่ามีเงินสดเกินเก็บไม่เกินกว่าจำนวนที่ระเบียบของสหกรณ์ให้เก็บไว้ได้ มีการส่งรายงานกิจการและรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสหกรณ์จังหวัดในปี 2555 ครบถ้วน
3. ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน
พบว่ามีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (STATEMENT) เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับยอดบันทึกในสมุดบัญชีธนาคารโดยได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายอดเงินตรงกัน
ข้อสังเกตุเพิ่มเติม
พบว่าอาคารสหกรณ์อยู่ในระหว่างก่อสร้างปรับปรุงทำให้เกิดเสียงดังรบกวนการปฏิบัติงานดังนั้นจึงควรเร่งรัดให้ทำการปรับปรุงควรให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงผลการตรวจสอบ