คณะกรรมการสหกรณ์

คณะกรรมการชุดที่34(2561)

คณะกรรมการชุดที่34(2561) ش

คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้
ประธานกรรมการชุดที่34

คณะกรรมการชุดที่ 33(2560)

คณะกรรมการชุดที่ 33(2560)

คุณจักรกฤษณ์ เล็กท่าไม้
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 35(2562)

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 35(2562)

คุณชูชาติ พนัสอัมพร
ประธานกรรมการ

คณะกรรการดำเนินงานชุดที่ 32 (๒๕๕๙)

คณะกรรการดำเนินงานชุดที่ 32 (๒๕๕๙)

คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์ ประธานกรรมการ   คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ คุณชูชาติ พนัสอัมพร คุณณฐกร แก้วดี รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2   คุณทองพูน กมเลศร์ คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณไพศาล สลักฤทัย เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี   คุณนคร บุรีเทศน์ คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล คุณชาญชัย มูลจันทร์หอม กรรมการเขตศรีราชา กรรมการเขตกรุงเทพ กรรมการเขตระยอง     คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น คุณประเสริฐ เส็งดอนไพร คุณปณิตา คุ้มกล้วย กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการ(PTTME)     คุณสุขสันต์ ขุนโต คุณพรชัย ชินะอมรัตน์ กรรมการ(GPSC) กรรมการ(PTTGC)       [...]

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 (๒๕๕๘)

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 (๒๕๕๘)

คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์ ประธานกรรมการ   คุณยุธนา วิญญูพงศ์พันธ์ คุณเอกวิทย์ จิตรดา คุณธีรพงศ์ กฤษฎาธีระ รองประธานกรรมการคนที่1 กรรมการปฏิบัติหน้าที่ผู้ัจัดการ รองประธานกรรมการคนที่2   คุณชูชาติ พนัสอัมพร คุณมณฑล แพทอง คุณณฐกร แก้วดี เลขนุการ เหรัญญิก กรรมการเขตชลบุรี   คุณปานศิริ ไพศาลอนันทน์ คุณปิยศักดิ์ ตันหยงมาศกุล คุณเทิด ลำภา กรรมการเขตชลบุรี กรรมการเขตกรุงเทพ กรรมการเขตระยอง   คุณยุทธนา อ่ำกลิ่น คุณพรหมณัฐ ยุทธ์ธนโรจน์ คุณสุวรรณา ลีลานุเกษมพงศ์ กรรมการเขตระยอง กรรมการ(PTTGC) กรรมการ(SPRC)     คุณสุขสันต์ ขุนโต คุณณิชา ศรีจันทรนนท์ กรรมการ(GPSC) กรรมการ(PTTGC)       ผู้ตรวจสอบกิจการ [...]

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 30 (๒๕๕๗)

คณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 30 (๒๕๕๗)

คณะกรรการดำเนินงานชุดที่ 30
คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์
ประธานกรรมการดำเนินงาน

คณะกรรมการดำเนินชุดที่ ๒๘(พ.ศ.๒๕๕๕)

คณะกรรมการดำเนินชุดที่ ๒๘(พ.ศ.๒๕๕๕)

คณะกรรมการดำเนินงานของสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการชุดที่ 29(๒๕๕๖)

คณะกรรมการชุดที่ 29(๒๕๕๖)

คณะกรรมการชุดที่ 29(๒๕๕๖)
คุณทวีศักดิ์ ไทพิทักษ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 (พ.ศ.๒๕๕๔)

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 27 (พ.ศ.๒๕๕๔)

คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์
ประธานกรรมการ

คณะกรรมการชุดที่๒๖ (พ.ศ.๒๕๕๓)

คณะกรรมการชุดที่๒๖ (พ.ศ.๒๕๕๓)

คุณสุทธิพงศ์ พรหมสุทธิ์
ประธานกรรมการดำเนินการ

Page 1 of 41234