เกี่ยวกับสหกรณ์

ภารกิจ

ภารกิจ ش

ให้บริการส่งเสริมการออม การให้เงินกู้ การจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเกิดจากดำริของอดีตท่านผู้ว่าการ ปตท.