เกี่ยวกับสหกรณ์

ข้อบังคับ(คณะกรรมการดำเนินงาน)

ข้อบังคับ(คณะกรรมการดำเนินงาน) ش

การเลือกตั้งและการดำรงตำแหน่ง ให้สหกรณ์มีคณะกรรมการดำเนินการไม่เกินสิบห้าคน

ข้อบังคับ(การประชุมใหญ่)

ข้อบังคับ(การประชุมใหญ่)

การประชุมใหญ่สามัญครั้งต่อไป ให้คณะกรรมการดำเนินการเรียกประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์

ข้อบังคับ(สมาชิก)

ข้อบังคับ(สมาชิก)

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติ…

ข้อบังคับ(การดำเนินงาน)

ข้อบังคับ(การดำเนินงาน)

หนังสือกู้ยืมซึ่งสหกรณ์เป็นผู้กู้ยืม ตลอดจนการเบิก หรือรับเงินกู้ การจำนองซึ่งสหกรณ์เป็นผู้จำนอง การถอนเงินฝากของสหกรณ์ และในนิติกรรมอื่นๆ

ข้อบังคับ(ทุน)

ข้อบังคับ(ทุน)

ที่มาของเงินทุน สหกรณ์อาจหาทุนเพื่อดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้

ข้อบังคัย(ภารกิจ)

ข้อบังคัย(ภารกิจ)

สหกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักการสหกรณ์

ข้อบังคับ(ชื่อ  ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน)

ข้อบังคับ(ชื่อ ประเภทและที่ตั้งสำนักงาน)

สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

สอ.ธก.ปตท.

PTT. Natural Gas Business Saving Co-Operative; Limited.

ภารกิจ

ภารกิจ

ให้บริการส่งเสริมการออม การให้เงินกู้ การจัดสวัสดิการต่างๆ แก่สมาชิก

ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมา สหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท.จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งเกิดจากดำริของอดีตท่านผู้ว่าการ ปตท.

Page 2 of 212