เกี่ยวกับสหกรณ์

ระเบียบต่างๆ(5)

ระเบียบต่างๆ(5) ش

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ว่าด้วย ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปปฏิบัติงาน

ระเบียบต่างๆ(4)

ระเบียบต่างๆ(4)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ว่าด้วยการให้กู้เงินแก่สมาชิก

ระเบียบต่างๆ(3)

ระเบียบต่างๆ(3)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด

ว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

ระเบียบต่างๆ(2)

ระเบียบต่างๆ(2)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการสังคม

ระเบียนต่างๆ(1)

ระเบียนต่างๆ(1)

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ธุรกิจก๊าซ ปตท. จำกัด
ว่าด้วยหุ้น

ข้อบังคับ(บทเบ็ดเสร็จ)

ข้อบังคับ(บทเบ็ดเสร็จ)

ระเบียบของสหกรณ์ให้คณะกรรมการดำเนินการมีอำนาจกำหนดระเบียบต่างๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

ข้อบังคับ(ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่)

ข้อบังคับ(ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่)

การจ้างและแต่งตั้งผู้จัดการ คณะกรรมการดำเนินการอาจพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ความสามารถ และความเหมาะสม

ข้อบังคับ(การประชุม รายงานการประชุม)

ข้อบังคับ(การประชุม รายงานการประชุม)

ในการประชุมใหญ่ หรือการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ หรือการประชุมคณะกรรมการอื่น หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานนั้น ต้องจัดให้ผู้เข้าประชุมลงลายมือชื่อพร้อมทั้งบันทึกเรื่องที่พิจารณาวินิจฉัยทั้งสิ้นไว้ในรายงานการประชุม

ข้อบังคับ(ผู้ตรวจสอบกิจการ)

ข้อบังคับ(ผู้ตรวจสอบกิจการ)

ให้ที่ประชุมใหญ่ เลือกตั้งสมาชิกหรือบุคคลภายนอกผู้มีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถในด้านธุรกิจ การเงิน หรือการบัญชี หรือการเศรษฐกิจ หรือกฎหมาย หรือการสหกรณ์หนึ่งคน หรือหลายคน

ข้อบังคับ(กรรมการอื่นๆ)

ข้อบังคับ(กรรมการอื่นๆ)

คณะกรรมการดำเนินการอาจตั้งกรรมการดำเนินการของสหกรณ์จำนวนไม่เกินเจ็ดคน

Page 1 of 212