รายการจ่ายเงินสวัสดิการ

การจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.61-มี.ค.62

การจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.61-มี.ค.62 ش

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 47 235,000 ค่ารักษาพยาบาล 73 146,000 รับขวัญทายาทใหม่ 61 61,000 สมาชิกเกษียณอายุ 31 310,000 สมาชิกสมรส 18 18,000     **รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**    

รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.60 – ก.ย.61

รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.60 – ก.ย.61

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 112 560,000 ค่ารักษาพยาบาล 141 282,000 รับขวัญทายาทใหม่ 126 126,000 สมาชิกเกษียณอายุ 25 250,000 สมาชิกสมรส 38 38,000     **รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**    

รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.60-ก.ย.61

รายการจ่ายสวัสดิการสมาชิก ต.ค.60-ก.ย.61

ประเภทสวัสดิการ จำนวนราย (คน) คิดเป็นเงิน(บาท) ทำบุญงานศพ 94 470,000 ค่ารักษาพยาบาล 130 260,000 รับขวัญทายาทใหม่ 118 118,000 สมาชิกเกษียณอายุ 25 250,000 สมาชิกสมรส 35 35,000     **รายละเอียดวันที่จ่ายเงินสมาชิกสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลส่วนตัวที่เมนู มุมสมาชิก**    

รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – ก.ย.60

รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – ก.ย.60

รายการจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก ต.ค.59 – เม.ย.60

รายการสรุปจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก มี.ค.59 – ก.ย.59

รายการสรุปจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก มี.ค.59 – ก.ย.59

รายการสรุปจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิก มี.ค.59 – ก.ย.59

รายการจ่ายสวัสดิการ ม.ค. – ก.พ. 59

รายการจ่ายสวัสดิการ ม.ค. – ก.พ. 59

รายการจ่ายสวัสดิการ ม.ค. – ก.พ. 59

รายการจ่ายสวัสดิการ 2558

รายการจ่ายสวัสดิการ 2558

รายการจ่ายสวัสดิการ 2558

รายการจ่ายสวัสดิการปี 2557

รายการจ่ายสวัสดิการปี 2557

รายการจ่ายสวัสดิการปี 2557

รายการจ่ายสวัสดิการปี 2556

รายการจ่ายสวัสดิการปี 2556

รายการจ่ายสวัสดิการปี 2556

รายการจ่ายสวัสดิการ พ.ย.-ธ.ค. 55

รายการจ่ายสวัสดิการ พ.ย.-ธ.ค. 55

รายการจ่ายสวัสดิการ พ.ย. – ธ.ค. 59

Page 1 of 3123